عضویت در سایت. ... فراخوان جذب اعضای دفتر طراحی در ... استان سمنان در طول ...
دسترسی به پیشنویس غیرقابل استناد ویرایش سوم مبحث چهارم در سایت www.nbri.ir کمیته تخصصی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، پس از کارشناسی های متعدد و دریافت نظرات و بازخوردها درخصوص ویرایش موجود مبحث مذکور، اقدام به تهیه پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش سوم مبحث چهارم نموده است.