سایت کتاب سمنان ... طراحی و چاپ بنر ... بزرگترین تولید کننده سر رسید در استان سمنان;
دبیرستان دخترانه هاجر ۵ ٣٣٤٠٩١٣ـ٠٢٣١ ٣٣٢٨٣٠٤٥ـ٠٢٣١ ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه ميدان ابوذر - نبش ميدان كدپستي ٣٥١٦٦٥٤٨٤١