در تحقیق حاضر, راهنما یا توصیه‌نامه طراحی اقلیمی برای نقاط مختلف استان سمنان و سایر ...
در تحقیق حاضر, راهنما یا توصیه‌نامه طراحی اقلیمی برای نقاط مختلف استان سمنان و سایر نقاط هم اقلیم آن ـ به منظور کمک به ایجاد هویت محلی معماری مسکن در این نقاط, ایجاد فضاهای سالم‌تر و بهینه‌سازی مصرف انرژی ـ تدوین شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده در این مطالعات ـ که با استفاده از آمار و اطلاعات یازده ایستگاه هواشناسی مستقر در نقاط مختلف استان سمنان, مطالعات میدانی, و بررسی ویژگی‌های اقلیمی معماری مسکن سنتی شهرهای مختلف استان صورت گرفته است ـ پیشنهادها و توصیه‌های ضروری برای طراحی فضاهای مسکونی هماهنگ با وضعیت اقلیمی نقاط مختلف استان فراهم آمده که از آن جمله است: نحوه انتخاب سایت و محوطه‌سازی, سازمان‌دهی پلان, و فرم کالبدی ساختمان, بافت مجموعه‌های ساختمانی, جهت استقرار ساختمان, جهت معابر و خیابان‌ها, اندازه و موقعیت پنجره‌ها, اندازه سایه‌بان‌ها, نحوه ارتباط ساختمان با زمین, نوع مصالح ساختمانی, و رنگ سطوح خارجی.