به سایت شهرداری سمنان خوش ... طرح گذرگاه در میدان ... شكست شهرداری سمنان در مقابل ...